logo פרופיל
צור קשר
עמוד פתיחה

profile
:םיאבה םיטרפה תא אלמל שי רשק תריצי רשפאל ידכב
.ליימ-יא/סקפ/דיינ/ןופלט :םיאבה תודשהמ דחא תוחפלו החפשמ םש ,יטרפ םש
:יטרפ םש

:החפשמ םש

:הרבח

:ןופלט 'סמ

:דיינ ןופלט 'סמ

:סקפ 'סמ

:ינורטקלא ראוד

:תורעה

 
 04-6322070 .סקפ 050-5360363 .ןופאלפ 04-6344322 .לט ,הרדח 36 תרש השמ 'חר
E-mail: rotemnof@zahav.net.il .ינורטקלא ראוד
36 Moshe Sharet st. Hadera Tel. 972-4-6344322 cellular. 972-50-360363 Fax. 972-4-6322070
     רשק רוצ | ליפורפ | החיתפ דומע